Säännöt

Yhdistyksen säännöt1§  Yhdistyksen nimi on Villähteen Agility-Urheilijat ry ja sen kotipaikka on Nastolan kunta. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä VAU.2§  Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää agilityharrastusta sekä muuta koiriin liittyvää harrastustoimintaa. Toiminnan perustana on koirien fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimien Salpausselän Kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n alaisena jäsenjärjestönä. Seura voi kuulua jäsenenä myös muihin sen toimintaa edistäviin järjestöihin ja toimielimiin.  Päämääriään yhdistys pyrkii saavuttamaan koulutus, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla. Yhdistys voi julkaista tiedotetta jäsenilleen. Yhdistys toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää keräyksiä, kilpailija, myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö. Perheenjäseneksi voi liittyä varsinaisen, kannattavan, ainais- tai kunniajäsenen yli 18-vuotias perheenjäsen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Varsinaiset jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu- tai harrastepiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä.  Varsinaisilta, kannattavilta sekä perhe- ja nuorisojäseneltä peritään liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.
Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun varsinainen jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu vastaisista jäsenmakuista.  Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan yhdistyksen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenet ovat vapaat kaikista jäsenmakuista.  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden tammikuun viimeiseen päivään mennessä, tai hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, varajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitus määrää heidän tehtävänsä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä.Hallitus ratkaisee käsiteltävät asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät tehdyt päätökset ja mahdollisesti tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjat tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. Erittäin kiireellisessä tapauksessa voidaan tarkastus suorittaa samassakin kokouksessa tai valita tarkistusta suorittamaan pöytäkirjantarkastajat.  Hallituksen jäsenen eromainen
Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimintakauden, yhdistyksen kokous valitsee hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuun asti mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Seuraavassa syyskokouksessa valitaan uusi jäsen eronneen hallituksen jäsenen tilalle toimikauden loppuun asti. 10§  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi antaa jollekulle hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.11§  Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.12§  Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. 
Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous tulee pitää yhden (1) kuukauden sisällä siitä, kun sitä on hallitukselta vaadittu. Kokouksissa päätetään vain kutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka tarkistamista suorittamaan valitaan
pöytäkirjantarkastajat. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä, ainais-, kunnia-, tuomari- ja perhejäsenellä yksi ääni. Nuorisojäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa voi äänestää valtakirjaa käyttäen. Valtakirjoja voi kokouksessa paikalla olevalla jäsenellä olla yksi (1) kappale. Paikalla oleva jäsen voi siis antaa sekä oman äänensä, että yhden poissaolevan äänen.
Käsiteltävät asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 13§  Vuosikokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä heidän mahdolliset palkkionsa
7. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet joka toinen vuosi ja varajäsenet vuosittain
9. päätetään toimihenkilöiden mahdollisista palkkioista
10. valitaan toiminnantarkastaja sekä hänen varahenkilönsä
11. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevät- tai syyskokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.14§  Kokouskutsu lähetetään joko jäsenkirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksesta ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. Kutsu on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.15§  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin muutosta pitää kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä ja asia on erikseen kokouskutsussa mainittu. Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti ja se on annettava vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella esittää sen yhdistyksen kokoukselle.16§  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään eläinsuojelun hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.17§  Muutoin noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä määrätään.